diumenge, 17 de febrer de 2013

El Taller a Moodle 2: la revisió per parells —part II—

2. Fase de tramesa

En aquesta segona fase del taller el professorat té encomanades 2 feines:

2.1 Donar als estudiants unes instruccions clares perquè siguin capaços d'avaluar els treballs dels companys. En realitat aquesta feina s'ha fet durant la primera fase quan es va editar la pàgina de configuració del Taller.

2.2 L'altra feina consisteix en determinar com es farà a un estudiant l'assignació de treballs per avaluar. L'assignació es pot fer de tres maneres diferents:
  • manualment:  quan coneixem bé els integrants del curs i volem que determinats treballs siguin revisats per determinats estudiants i no per altres, haurem de assignar manualment els treballs. Una estratègia força útil pot consistir en, posem per cas, quan en un curs detectem que hi ha tres nivells. Podem fer que els estudiants de nivell més baix revisin els treballs dels de nivell més alt perquè així tenen bons exemples del que s'espera en aquest encàrrec de feina. Els de nivell alt, al seu torn, revisen els treballs dels del nivell mig —i aquests el de nivell baix— perquè en ambdós casos poden donar bons consells als que estan en un nivell per sota i ajudar-los a millorar.
  • aleatòriament: els treballs s'assignen a l'atzar entre els revisors. Si triem aquesta opció haurem de tancar manualment la fase de tramesa i iniciar així la següent fase del Taller, la d'avaluació. En aquest cas caldrà determinar també quants revisors s'assignaran a cada treball perquè el sistema reparteixi aleatòriament el nombre de treballs entre els participants i els doni el nombre que hem determinat. Una altra opció interessant és permetre que els participants que no han fet cap tramesa puguin avaluar companys i, d'aquesta manera, obtenir la part de puntuació corresponent a l'avaluació.
  • assignació programada: assigna automàticament i aleatòria els lliuraments al final de la fase de tramesa, és a dir, en el moment que hem determinat quan hem configurat el Taller. Per tant, és molt semblant a l'opció aleatòria amb la diferència que aquí el canvi de fase és automàtic i allà és manual.
3. Fase d'avaluació

En aquesta fase, que por durar tant com creguem necessari, els estudiant tenen l'encàrrec de revisar i avaluar  seguint els criteris d'avaluació que haguem determinat, els treballs dels companys. Dues coses a tenir en compte perquè les avaluacions siguin útils i serveixin perquè els estudiants creixin com aprenents:

  • Cal que els criteris d'avaluació siguin molt clars pels estudiants, i això és realment difícil pel professorat. Tot i que el Taller permet assignar un rang de qualificacions per cada criteri, per exemple l'estudiant pot donar una puntuació entre l'1 i el 10, val la pena posar-li les coses fàcils. Potser és més interessant donar un interval molt petit, que triï entre 0 i 1 posem per cas, i simplement comprovi si es compleix o no el criteri.
  • No hi ha d'haver un nombre massa gran de criteris per no distreure l'atenció dels punts més importants. Tampoc és recomanable que l'estudiant faci massa revisions. Pels meus estudiants adults (que probablement mai s'han trobat en una situació així) amb un parell de revisions —com les que es feien a la Tasca de revisió per parells— és suficient.

4. Fase de qualificació de les avaluacions

No hem de pensar que perquè els estudiants avaluïn el professorat no ha de revisar aquestes avaluacions cas per cas i, si molt convé, canviar les puntuacions atorgades si no s'ajusten prou als criteris amb què s'havien d'avaluar.

En aquesta fase el professorat té una pàgina de control com aquesta:


A la primera columna hi ha la imatge i el nom de l'estudiant, a continuació —a la columna Tramesa— el treball que ha lliurat. A la tercera columna (Qualificacions rebudes) trobem els noms dels revisors amb indicació de la puntuació que han donat al treball expressat en aquesta notació: PuntuacióDonada (QualificacióCalculada). Per exemple Laura ha qualificat el treball de David només amb 2 punts tot i que el sistema n'hi dóna 40 (vegeu aquí la manera com ho calcula). Pel mateix treball Bea ha atorgat 60 punts.

A la columna Qualificació de la tramesa apareix en vermell i ratllat la puntuació que havia calculat el sistema només tenint en compte les qualificacions dels revisors, 31 en aquest cas. Però com que el professor ha entrat a revisar les qualificacions donades ha corregit el valor original (per això està ratllat) i ha resolt la que la puntuació final  és un  2 (en verd). Aquesta, doncs és la qualificació que trobarà David en el seu llibre de Qualificacions en l'apartat corresponent a la seva tramesa. Helena, en canvi quan vagi a les qualificacions del curs veurà que ha assolit la màxima puntuació per la tramesa: 60 de 60:
Tornem a la pàgina de control del professorat. En la mateixa fila, però a la columna Qualificacions donades podem veure que David va revisar només un treball, el de Xavier, i li va donar 50 punts mentre que el sistema li havia calculat una puntuació de 40. En aquest cas no hi ha hagut modificació del professorat i li queda una puntuació de 40 punts (la màxima) a la columna Qualificació de la tasca d'avaluació com a recompensa per haver fet la revisió.

Observem que l'estudiant veu dues qualificacions en el Taller: l'aconseguida per la tramesa i l'aconseguida per fer les avaluacions dels companys. Aquestes dues qualificacions tenen al llibre de Qualificacions un identificador (un ID d'activitat) diferent de manera que, si encara volem donar-li un pes diferents dins de la puntuació global del curs, ho podrem fer.
Publica un comentari a l'entrada