dissabte, 12 de febrer de 2011

Tasca amb revisió per parells 2

La publicació del post ‘Peer review’: a powerful peer assessment tool for Moodle al blog I teach with Moodle d'en Frederic Nevers, m'ha animat a continuar explicant coses sobre aquest mòdul. Des del post anterior  hi he continuat treballant.

Per una banda ja està acabada i lliurada a l'autor del mòdul la traducció catalana. M'ha dit que la inclourà així que faci algun canvi més. Li vaig demanar si tenia plans per fer-ne l'actualització a Moodle 2.0 i em va dir: I do intend to create Moodle 2.0 version of the assignment type, but I'm not sure when (some time in the next few months).

Més coses. Vaig plantejar la possibilitat de posar-lo a prova a un grup d'examics (abans ho eren, ara ja em temen i defugen ;- ). Són: @oanglada, @catinabv, @abelcaldera, @tallerbea, @marionalinares @dpinol i @tinoserra. Vam muntar un curs de moodle on cadascun de nosaltres, amb el rol de profe, creava una tasca amb revisió per parells i també amb un usuari diferent amb el rol d'estudiant entrava  a fer les taques dels altres companys. Teníem un calendari per anar fent les diferents fases (lliurament de la tramesa, revisió i obtenció de la qualificació final) i ens hi vam cenyir força, cosa que ha facilitat la superació de la prova i , així, poder-ne veure el funcionament, què va bé i què es pot millorar i les possibilitats educatives. Realment ha estat una experiència força interessant veure què ens proposaven els "profes" i fer les feines. Un s'adona en aquests casos de les dificultats amb què de ben segur es troben els nostres estudiants reals quan els demanem alguna feina.

Hem estat parlant força d'aquest tipus de tasca i vet aquí algunes conclusions a què hem arribat:
  • és una tasca a utilitzar en dosis homeopàtiques. Potser se n'hi podria posar una per trimestre, no gaire més. També pot ser interessant veure en l'itinerari formatiu de l'estudiant en quin curs se li presenta,  perquè seria possible que en algun curs no n'hi hagués cap perquè ja la faria en un altre.
  • és una activitat de consolidació. Vol dir que només seria apta quan s'ha treballat algun concepte amb altres activitats, mai d'entrada. A més cal que ja existeixi un cert "esperit" de grup entre els estudiants per a què acceptin fer-ho de bon grat.
  • és recomanable fer-la cap al final del curs, quan tant els coneixements com el grup estan ben assentats i és interessant fer una coavaluació.
  • cal pautar molt bé el calendari d'execució. Aquest mòdul, a diferència del Taller, no permet marcar el calendari de les diferents fases, de manera que ha de ser el professorat qui ho faci.
  • és molt important que els criteris d'avaluació estiguin ben redactats. No s'hi val a dir: "Està ben escrit" perquè això l'estudiant no ho pot apreciar i menys valorar. Millor seria: "S'ha passat el corrector ortogràfic" o "El text té un paràgraf introductori, un de desenvolupament i un de conclusions". Però és molt i molt difícil fer-ho bé! La manca de criteris bons i clars és el que més hem detectat en la prova i tots hi hem estat d'acord: és la part més difícil.
  • s'hi han de posar pocs  criteris, hem vist que amb un màxim de 5 ja és suficient per
La conclusió ha estat que és una bona eina, que ens pot fer servei i que pot ajudar als estudiants a millorar el seu aprenentatge. L'hem passat als informàtics per a la revisió tècnica i posterior pujada al servidor de producció.

Coincideixo plenament amb la idea d'en Frederic Nevers: I strongly believe formative assessment is key to quality learning. (Crec fermament que l'avaluació formativa és la clau de l'aprenentatge de qualitat) i aquesta activitat ens hi pot ajudar força.

diumenge, 6 de febrer de 2011