diumenge, 17 de febrer de 2013

El Taller a Moodle 2: la revisió per parells —part II—

2. Fase de tramesa

En aquesta segona fase del taller el professorat té encomanades 2 feines:

2.1 Donar als estudiants unes instruccions clares perquè siguin capaços d'avaluar els treballs dels companys. En realitat aquesta feina s'ha fet durant la primera fase quan es va editar la pàgina de configuració del Taller.

2.2 L'altra feina consisteix en determinar com es farà a un estudiant l'assignació de treballs per avaluar. L'assignació es pot fer de tres maneres diferents:
 • manualment:  quan coneixem bé els integrants del curs i volem que determinats treballs siguin revisats per determinats estudiants i no per altres, haurem de assignar manualment els treballs. Una estratègia força útil pot consistir en, posem per cas, quan en un curs detectem que hi ha tres nivells. Podem fer que els estudiants de nivell més baix revisin els treballs dels de nivell més alt perquè així tenen bons exemples del que s'espera en aquest encàrrec de feina. Els de nivell alt, al seu torn, revisen els treballs dels del nivell mig —i aquests el de nivell baix— perquè en ambdós casos poden donar bons consells als que estan en un nivell per sota i ajudar-los a millorar.
 • aleatòriament: els treballs s'assignen a l'atzar entre els revisors. Si triem aquesta opció haurem de tancar manualment la fase de tramesa i iniciar així la següent fase del Taller, la d'avaluació. En aquest cas caldrà determinar també quants revisors s'assignaran a cada treball perquè el sistema reparteixi aleatòriament el nombre de treballs entre els participants i els doni el nombre que hem determinat. Una altra opció interessant és permetre que els participants que no han fet cap tramesa puguin avaluar companys i, d'aquesta manera, obtenir la part de puntuació corresponent a l'avaluació.
 • assignació programada: assigna automàticament i aleatòria els lliuraments al final de la fase de tramesa, és a dir, en el moment que hem determinat quan hem configurat el Taller. Per tant, és molt semblant a l'opció aleatòria amb la diferència que aquí el canvi de fase és automàtic i allà és manual.
3. Fase d'avaluació

En aquesta fase, que por durar tant com creguem necessari, els estudiant tenen l'encàrrec de revisar i avaluar  seguint els criteris d'avaluació que haguem determinat, els treballs dels companys. Dues coses a tenir en compte perquè les avaluacions siguin útils i serveixin perquè els estudiants creixin com aprenents:

 • Cal que els criteris d'avaluació siguin molt clars pels estudiants, i això és realment difícil pel professorat. Tot i que el Taller permet assignar un rang de qualificacions per cada criteri, per exemple l'estudiant pot donar una puntuació entre l'1 i el 10, val la pena posar-li les coses fàcils. Potser és més interessant donar un interval molt petit, que triï entre 0 i 1 posem per cas, i simplement comprovi si es compleix o no el criteri.
 • No hi ha d'haver un nombre massa gran de criteris per no distreure l'atenció dels punts més importants. Tampoc és recomanable que l'estudiant faci massa revisions. Pels meus estudiants adults (que probablement mai s'han trobat en una situació així) amb un parell de revisions —com les que es feien a la Tasca de revisió per parells— és suficient.

4. Fase de qualificació de les avaluacions

No hem de pensar que perquè els estudiants avaluïn el professorat no ha de revisar aquestes avaluacions cas per cas i, si molt convé, canviar les puntuacions atorgades si no s'ajusten prou als criteris amb què s'havien d'avaluar.

En aquesta fase el professorat té una pàgina de control com aquesta:


A la primera columna hi ha la imatge i el nom de l'estudiant, a continuació —a la columna Tramesa— el treball que ha lliurat. A la tercera columna (Qualificacions rebudes) trobem els noms dels revisors amb indicació de la puntuació que han donat al treball expressat en aquesta notació: PuntuacióDonada (QualificacióCalculada). Per exemple Laura ha qualificat el treball de David només amb 2 punts tot i que el sistema n'hi dóna 40 (vegeu aquí la manera com ho calcula). Pel mateix treball Bea ha atorgat 60 punts.

A la columna Qualificació de la tramesa apareix en vermell i ratllat la puntuació que havia calculat el sistema només tenint en compte les qualificacions dels revisors, 31 en aquest cas. Però com que el professor ha entrat a revisar les qualificacions donades ha corregit el valor original (per això està ratllat) i ha resolt la que la puntuació final  és un  2 (en verd). Aquesta, doncs és la qualificació que trobarà David en el seu llibre de Qualificacions en l'apartat corresponent a la seva tramesa. Helena, en canvi quan vagi a les qualificacions del curs veurà que ha assolit la màxima puntuació per la tramesa: 60 de 60:
Tornem a la pàgina de control del professorat. En la mateixa fila, però a la columna Qualificacions donades podem veure que David va revisar només un treball, el de Xavier, i li va donar 50 punts mentre que el sistema li havia calculat una puntuació de 40. En aquest cas no hi ha hagut modificació del professorat i li queda una puntuació de 40 punts (la màxima) a la columna Qualificació de la tasca d'avaluació com a recompensa per haver fet la revisió.

Observem que l'estudiant veu dues qualificacions en el Taller: l'aconseguida per la tramesa i l'aconseguida per fer les avaluacions dels companys. Aquestes dues qualificacions tenen al llibre de Qualificacions un identificador (un ID d'activitat) diferent de manera que, si encara volem donar-li un pes diferents dins de la puntuació global del curs, ho podrem fer.

dissabte, 9 de febrer de 2013

El taller a Moodle 2: la revisió per parells —part I—

Una de les meves activitats preferides és fer que els estudiants revisin el treballs dels altres estudiants. Els beneficis són diversos:
 • com que els estudiants coneixen des del principi els criteris amb què seran avaluats, els seus treballs s'ajusten més a uns criteris de qualitat i són millors.
 • els estudiants veuen no solament el que ells han fet sinó també uns mostra (de dimensió variable que pels estudiants adults prefereixo petita) de feines fetes pels companys. Això és important perquè, en primer lloc, els dóna una indicació de com és el seu treball en relació amb els del conjunt. Això en la majoria d'ocasions els puja l'autoestima en veure que no ho fan tan malament com tradicionalment pensen que ho fan. I en segon lloc els permet apreciar el grau d'ajustament als criteris donats d'aquests treballs i avaluar-los segons els criteris donats.
Aquesta avaluació per parells es podia fer a moodle 1.9 amb la Tasca de revisió per parells que vàrem discutir fa un parell d'anys en aquestes mateixes pàgines (vegeu Tasca amb revisió per parells i 
Tasca amb revisió per parells 2). Malauradament aquest tipus de tasca ha deixat de tenir l'equivalent a moodle 2 i el desenvolupament ha estat abandonat. Si es volia continuar amb l'activitat calia trobar una alternativa i a moodle 2 és el Taller, que en la nova versió ha estat reprogramat des de zero, funciona perfectament i és molt configurable. Anem a veure com crear un taller per fer revisió per parells tot seguint les fases que la mateixa activitat proposa.

1. Fase de configuració

1.1 En primer lloc creem i configurem els paràmetres del Taller. Entre els més destacats citar:
 • si volem utilitzar mostres, exemples fets pel professorat sobre com han de ser els treballs. Els estudiants podran veure aquests exemples i practicar l'avalaució.
 • si volem que els estudiants facin la revisió dels companys.
 • si volem que s'autoavaluïn
 • també decidim quin pes, quina qualificació donarà la tramesa i la revisió. Per exemple, 10 punts que es poden obtenir fent el treball (6 punts) i revisant (4 punts). L'estudiant veurà al seu llibre de qualificacions les dues puntuacions separades.
 • hi ha diferents estratègies de qualificació:
  • Qualificació acumulativa: la clàssica on els estudiants poden atorgar una rang de puntuacions per cada criteri.
  • Comentaris: els estudiants no qualifiquen quantitativament sinó mitjançant comentaris per cada criteri.
  • Nombre d'errors: la qualificació de cada criteri és de tipus Sí/No i es poden fer comentaris
  • Rúbrica: l'estudiant avalua seguint la graella proposada.
 • donem les instruccions per fer la tramesa així com les necessàries per fer les avaluacions.
 • decidim quan es fan les avaluacions dels exemples: si és voluntària, si s'ha de fer abans de fer la pròpia tramesa o si es fa després de trametre la feina però abans de començar a avaluar els companys.
Hi ha un punt, que cal decidir en aquests primers passos i és triar si els estudiants podran revisar els treballs dels companys de manera anònima o coneixent els autors. Particularment prefereixo l'anonimat, s'eliminen aspectes personals en la valoració.

Malauradament per defecte les revisions són personals i no hi ha una opció dins dels paràmetres per canviar-ho. Cal recórrer a canviar els permisos localment per l'activitat. Hem d'anar a la Configuració del Taller i clicar Permisos. Aquí haurem de treure el rol d'estudiant d'aquestes capacitats:
 • Mostra els noms dels autors, mod/workshop:viewauthornames
 • Mostra els noms dels revisors, mod/workshop:viewreviewernames
1.2 El següent pas és crear  i editar el formulari d'avaluació que usaran els estudiants per fer les revisions. això inclou la redacció dels criteris que s'hauran de tenir en compte i l'assignació de puntuació a cadascun d'ells.

1.3 Per acabar aquesta primera fase el darrer pas consisteix en crear els treballs de mostra que els estudiants trobaran per practicar la qualificació.