dissabte, 9 de febrer de 2013

El taller a Moodle 2: la revisió per parells —part I—

Una de les meves activitats preferides és fer que els estudiants revisin el treballs dels altres estudiants. Els beneficis són diversos:
 • com que els estudiants coneixen des del principi els criteris amb què seran avaluats, els seus treballs s'ajusten més a uns criteris de qualitat i són millors.
 • els estudiants veuen no solament el que ells han fet sinó també uns mostra (de dimensió variable que pels estudiants adults prefereixo petita) de feines fetes pels companys. Això és important perquè, en primer lloc, els dóna una indicació de com és el seu treball en relació amb els del conjunt. Això en la majoria d'ocasions els puja l'autoestima en veure que no ho fan tan malament com tradicionalment pensen que ho fan. I en segon lloc els permet apreciar el grau d'ajustament als criteris donats d'aquests treballs i avaluar-los segons els criteris donats.
Aquesta avaluació per parells es podia fer a moodle 1.9 amb la Tasca de revisió per parells que vàrem discutir fa un parell d'anys en aquestes mateixes pàgines (vegeu Tasca amb revisió per parells i 
Tasca amb revisió per parells 2). Malauradament aquest tipus de tasca ha deixat de tenir l'equivalent a moodle 2 i el desenvolupament ha estat abandonat. Si es volia continuar amb l'activitat calia trobar una alternativa i a moodle 2 és el Taller, que en la nova versió ha estat reprogramat des de zero, funciona perfectament i és molt configurable. Anem a veure com crear un taller per fer revisió per parells tot seguint les fases que la mateixa activitat proposa.

1. Fase de configuració

1.1 En primer lloc creem i configurem els paràmetres del Taller. Entre els més destacats citar:
 • si volem utilitzar mostres, exemples fets pel professorat sobre com han de ser els treballs. Els estudiants podran veure aquests exemples i practicar l'avalaució.
 • si volem que els estudiants facin la revisió dels companys.
 • si volem que s'autoavaluïn
 • també decidim quin pes, quina qualificació donarà la tramesa i la revisió. Per exemple, 10 punts que es poden obtenir fent el treball (6 punts) i revisant (4 punts). L'estudiant veurà al seu llibre de qualificacions les dues puntuacions separades.
 • hi ha diferents estratègies de qualificació:
  • Qualificació acumulativa: la clàssica on els estudiants poden atorgar una rang de puntuacions per cada criteri.
  • Comentaris: els estudiants no qualifiquen quantitativament sinó mitjançant comentaris per cada criteri.
  • Nombre d'errors: la qualificació de cada criteri és de tipus Sí/No i es poden fer comentaris
  • Rúbrica: l'estudiant avalua seguint la graella proposada.
 • donem les instruccions per fer la tramesa així com les necessàries per fer les avaluacions.
 • decidim quan es fan les avaluacions dels exemples: si és voluntària, si s'ha de fer abans de fer la pròpia tramesa o si es fa després de trametre la feina però abans de començar a avaluar els companys.
Hi ha un punt, que cal decidir en aquests primers passos i és triar si els estudiants podran revisar els treballs dels companys de manera anònima o coneixent els autors. Particularment prefereixo l'anonimat, s'eliminen aspectes personals en la valoració.

Malauradament per defecte les revisions són personals i no hi ha una opció dins dels paràmetres per canviar-ho. Cal recórrer a canviar els permisos localment per l'activitat. Hem d'anar a la Configuració del Taller i clicar Permisos. Aquí haurem de treure el rol d'estudiant d'aquestes capacitats:
 • Mostra els noms dels autors, mod/workshop:viewauthornames
 • Mostra els noms dels revisors, mod/workshop:viewreviewernames
1.2 El següent pas és crear  i editar el formulari d'avaluació que usaran els estudiants per fer les revisions. això inclou la redacció dels criteris que s'hauran de tenir en compte i l'assignació de puntuació a cadascun d'ells.

1.3 Per acabar aquesta primera fase el darrer pas consisteix en crear els treballs de mostra que els estudiants trobaran per practicar la qualificació. 
Publica un comentari a l'entrada